top of page
MeasureC Logo-Text-1.png

Tim Li Cas Thiaj Xaiv Tias Yog  

Nyob Rau Measure C?

Measure C ua kom tau txoj kev tiv thaiv txhawb nqa txoj kev pab cuam rau tej xwm txheej hauv zej zog kom nyob nyab xeeb nrog rau txoj kev yuav tsis nce se.

 

Measure C muaj rab peem xwm txhawb nqa cov neeg xaiv tsa hauv thaj tsam ntxiv mus ua ntej tshaj plaws-tiv thaiv lub zej zog kom tsis muaj teeb meem thiab txoj kev noj nyob ua ke.  

 • Rov txuas tshiab ib nrab -cent se muag khoom uas twb tau dhau los ntawm cov xaiv hauv Merced, twb dhau nyob rau xyoo 2006. 

 • Sib zog tiv thaiv qhov measure uas twb tau los lawm ntawm txoj kev ua kom tau tej nyiaj yuav los siv tej kev pab rau lub zej zog kom tsis muaj teeb meem.  

 • Ua kom tau tej nyiaj rau tej kev pab tej xwm txheej hauv zej zog kom nyob nyab xeeb, xws li tub ceev xwm thiab tub tua hluas taws, txhob muab tej yam tseem ceeb tso pov tseg.

 

Measure C tsi nce se ntxiv.

 • Txuas ntxiv qhov xaiv tsa twb muaj los lawm – ua kom dhau tej se uas yeej ib txwm muaj nyob rau txij 2006. 

 • Tom qab 20 xyoo mas yuav tas lawm tsis li tes cov neeg xaiv yuav tau txuas dua tshiab. 

 • Ceev cov nyiaj hauv Merced – nws tsis muaj rab peev xwm yuav nyiag los ntawm cov neeg khiav ua nom ua tswv hauv Sacramento losyog Washington.  

 

Measure C muab Merced's cov kev pab cuam tseem ceeb kom muaj kev ruaj ntseg ntawd nyiaj txiag yam tsis tu ncua, tsis tas yuav them se tshiab ntxiv lawm.

 • Kom yuav tsum muaj nyiaj txuas ntxiv rau ntau tus tub ceev xwm hauv nroog Merced- yog tias tsis muaj nws, cov tub ceev xwm no yuav poob hauj lwm tau.

 • Kom yuav tsum muaj nyiaj los kho kev thiab txhim kho txuas ntxiv mus-tsis muaj nws, txoj kev yuav kho tej kev ntawd yuav poob mus ntxiv.

 • Kom muaj kev txuas ntxiv txhawb nqa rau tej kev pabcuam thaum muaj xwm txheej kub ntxhov-yog tsis muaj nws, hluav taws kub thiab kev tuaj thauj neeg  mob yuav siv sij hawm ntev dua.

Measure C yeej yuav tau nyiaj txiag los ntxiv thiab yuav siv raws li cov neeg xaiv tsa pom zoo.

 • Nrog rau pawg pej xeem uas tau tsa los saib txog kev siv pob nyiaj uas tau los no.

 • Yeej lav loos tias cov nyiaj no yuav tsis muab siv mus rau kev sib tw ua nom tswv los yog rau lwm yam, yeej tsawg kawg li.

 • Yeej yuav tsum muab pab rau tej kev kom tsis txhob muaj xwm txheej kub ntxhov, yuav tsis muab mus khaws tseg los yog rau kev dhia nom tswv.

 

Merced yeej xav tau nyiaj los txhawb rau txoj kev kom tsis txhob muaj xwm txheej kub ntxhov thiab kom muaj kev pab rau tej xwm txheej kub ntxhov.  Measure C yeej los pab rau tej yam tseem ceeb thiab yuav tsis muaj se nce ntxiv lawm.

YOG XAV PAUB NTAU TXOG MEASURE C

Mus saib hauv qab no yuav qhia ntau txog Measure C: 

bottom of page